Muốn v hnh người đẹp thứ nhất l phải c khiếu vẽ rồi đến tập dần theo thi quen thch vẽ vời của bản thn..