Trân trọng giới thiệu

1. Ebook

2. Blog Opera: Đi t́m cơ sở đồng nhất Lư Phục Man với Phạm Tu

3. Blog phamtu-phucman

4. Cổng thông tin họ Phạm

5. Thông tin & Tư liệu họ Phạm ở Việt Nam